سه شنبه 1 مرداد 1398  
     
 
گزيده ها
اخبار
تقدير از منصور كريمي تبريزي
ضرورت توجه به آموزش حقوقي مديران دستگاه هاي اجرايي
برگزاري سي و پنجمين شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي كشور
برگزاري اولين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي استان قزوين
بيشتر