سه شنبه 1 مرداد 1398  
     
 
گزيده ها
شرح وظايف

1- تهيه پيش نويس لوايح و تصويبنامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي لازم در ارتباط با وظايف و ارائه به مراجع ذي ربط براي سير مراحل تقنيني باهمكاري واحدهاي مرتبط.
2- بررسي و اظهار نظر نسبت به پيش نويس لوايح وتصويبنامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي پيشنهادي واحدهاي ستادي ، تابعه و سازمان هاي وابسته به وزارت متبوع و همچنين اعلام نظر نسبت به موارد پيشنهادي از سوي وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف كه از طريق دفتر هيأت دولت و مراجع ذيربط جهت نظرخواهي واصل مي گردد و نيز اظهار نظر نسبت به طرحهاي ارائه شده توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و گزارشات كميسيونها .
3- جمع آوري و تهيه و تدوين مجموعه قوانين و مقررات ، تصويبنامه ها ، آيين نامه ها و اساسنامه‌ ها و بخشنامه هاي مورد عمل وزارتخانه ، وواحدهاي تابعه و سازمانهاي وابسته.
4- بازنگري قوانين و مقررات مربوط به وزارت كشور و واحدهاي تابعه و پيشنهاد اصلاحات لازم با همكاري ساير واحدهاي ذيربط.
5- تهيه و تنظيم و ابلاغ قوانين و مقررات ودستورالعمل ها و بخشنامه هاي لازم بمنظور راهنمائي واحدهاي ستاد ، استانداري ها و سازمانهاي تابعه و وابسته نسبت به اموري كه جنبه حقوقي دارد.
6- پيگيري تصويب لوايح ، آيين نامه‌ها و تصويبنامه‌ها و اساسنامه‌هاي پيشنهادي واحدها و سازمانهاي تابعه .
7- جمع آوري مدارك لازم بمنظور اظهار نظر نسبت به لوايح وزارت كشور و واحدهاي تابعه و سازمانهاي وابسته.
8- تهيه و تنظيم قراردادهاي مرتبط با خريد و فروش و تملك ، هبه و صلح املاك و اظهار نظر درباره متن قراردادهاي وزارتخانه با اشخاص حقيقي و حقوقي.
9- بررسي و اظهار نظرحقوقي نسبت به دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد با وزارتخانه و سازمان هاي تابعه و وابسته و انجام اقدامات لازم.
10- طرح و تعقيب دعاوي استخدامي وحقوقي و كيفري له و عليه وزارتخانه و واحدهاي تابعه و وابسته و دفاع از آنها در مراجع ذيصلاح.
11- تهيه و تنظيم گزارشات حقوقي مورد نياز ، وزير كشور و واحدهاي مختلف وزارتخانه ، معاونين و ساير مسئولين ذيربط و اظهار نظر مشورتي درباره كليه مسائل حقوقي و قضائي وزارت كشور و واحدهاي تابعه و همچنين سازمانهاي وابسته .
12- اظهار نظر نسبت به استعلامات و مسائل حقوقي واحدهاي ستادي و تابعه و سازمانهاي وابسته و ارائه طرق قانوني در صورت لزوم.
13- اظهار نظر نسبت به پرونده هاي مربوط به اتهامات و تخلفات كاركنان وزارتخانه وواحدهاي تابعه در صورت ارجاع.
14- اظهار نظر نسبت به اجراي قوانين و مقررات موضوعه و ارائه گزارش لازم به مقامات ذيربط .
15- برقراري ارتباط مستمر حقوقي با ساير وزارتخانه‌ها ، سازمانها ، نهادها و شركتهاي كشور و نظاير آنها جهت هماهنگي امورحقوقي .
16- شركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف كه حسب مورد دعوت بعمل مي آِيد.
17- انجام مطالعات و تحقيقات و برگزاري نشست هاي علمي و همايش هاي حقوقي در راستاي وظايف وماموريت هاي وزارت كشور وامورات محوله.
18- انجام امور ثبتي و مستندسازي اموال منقول و غيرمنقول و طرح دعاوي مالكيت وتصرف و متفرع برآنها و تملك اراضي واماكن مورد نياز براساس قوانين موجود براي وزارت كشور وواحدهاي تابعه.
19- انجام ساير امور كه از سوي مقامات مافوق ارجاع مي گردد.