دوشنبه 31 تير 1398  
     
 
نطق هاي نمايندگان در رابطه با وزارت كشور
نطق مورخ 3/8/91 آقاي قاسم جعفري نماينده بجنورد، مانه وسملقان
نطق مورخ 30/7/91 آقاي عباس علي منصوري نماينده  كاشان
نطق مورخ 23/7/91 آقاي حميدرضا پشتگ نماينده خاش
تذكر ات كتبي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورخ 14/8/91
نطق روزچهارشنبه مورخ 17/8/91 آقاي محمدحسين فرهنگي نماينده  تبريز ،اسكو
نطق روزچهارشنبه مورخ 17/8/91 جناب آقاي نادر فريدوني نماينده قيروكارزين
نطق روزسه شنبه مورخ 16/8/91 آقاي عابدفتاحي نماينده اروميه
نطق روزيك شنبه مورخ 14/8/91 آقاي محمدباقرشريعتي نماينده  بهبهان
نطق روزيك شنبه مورخ 14/8/91 آقاي مؤيدحسيني‌صدر نماينده خوي و چايپاره
نطق روزيكشنبه مورخ 14/8/91 آقاي جليل جعفري نمايندة خلخال وكوثر
تذكرات كتبي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورخ17/8/91
تذكر كتبي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورخ16/8/91
بيشتر