سه شنبه 1 مرداد 1398  
     
 
گزيده ها
قوانین عمومی
قانون بودجه سال 1393 کل کشور
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
 تصويب نامه در خصوص مبالغي كه بابت شخص ثالث ،سرنشين و مزاد كسر مي گردد
آيين نامه ابلاغ ميزان ضريب حقوق وافزايش حقوق كارمندان واعضاي هيات علمي وبازنشستگان درسال 1392
تصويب نامه  ضريب حقوق مستمري بگيران اعم از بازنشسته و از كارافتاده  در سال 1392
قانون تمديدمهلت اجراي آْزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري
قانون نظارت مجلس بر رفتارنمايندگان
تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد براي تامين نيروي هاي انساني با شركت هاي پيمانكاري  موضوع ماده 5 و 117 قانون مديريت خدمات كشوري
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد رسمي
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه
ابلاغ سياستهاي كلي نظام اداري
احكام قانون بودجه سال 89 مربوط به معاونت هاي وزارت كشور
بيشتر