پنجشنبه 31 مرداد 1398  
     
 
گزيده ها
شوراها
مجموعه سوالات و پاسخ هاي حقوقي 4
 • 1391/6/29 چهارشنبه
  مجموعه سوالات و پاسخ هاي حقوقي 4
مجموعه پرسش ها و مشاوره حقوقي 3
 • 1391/4/11 يكشنبه
  مجموعه پرسش ها و مشاوره حقوقي 3
مجموعه پرسش ها و مشاوره حقوقي 2
 • 1390/11/26 چهارشنبه
  مجموعه پرسش ها و مشاوره حقوقي 2
مجموعه پرسش ها و مشاوره حقوقي 1
 • 1390/11/26 چهارشنبه
  مجموعه پرسش ها و مشاوره حقوقي 1
سوال : در صورت بروز اختلاف بين اعضاي شوراي اسلامي شهر و استعفاي شهردار و ترك محل خدمت نحوه اقدام به چه صورت خواهد بود ؟
 • 1390/9/13 يكشنبه
  سوال : در صورت بروز اختلاف بين اعضاي شوراي اسلامي شهر و استعفاي شهردار و ترك محل خدمت نحوه اقدام به چه صورت خواهد بود ؟
بيشتر
شهرداری ها
مجموعه پرسش و پاسخ حقوقی شماره 7
مجموعه پرسش و پاسخ حقوقی شماره 6
مجموعه پرسش و پاسخ حقوقی شماره 5
 مجموعه پرسش و پاسخ حقوقی شماره 4
 مجموعه پرسش و پاسخ حقوقی شماره 3
بيشتر