وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
شنبه 23 آذر 1398  
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
شرح وظايف

رییس گروه : خانم دکتر گودرزی
تلفن 
26655118

-   
بررسی ومطالعه کتب ، مقالات ، ونشریات علمی وپژوهشی داخلی وخارجی درارتباط بامسایل روز اجتماعی ، سازمانهای مردم نهاد، صیانت ازحقوق شهروندی ، اموربانوان وامورفرهنگی.

- راهنمایی کارشناسان زیرمجموعه درراستای بهره برداری بهینه وجامع ازنتایج یافته ها ودستاوردها درزمینه های یادشده .

- هدایت کارشناسان به سمت وسوی چگونگی ونحوه بهره برداری ازمنابع ومآخذومراجع معتبرعلمی ودانشگاهی به منظورافزایش توان علمی وتخصصی آنان.

-    پاسخگویی به پرسشهاودرخواستهای واصله وارایه تحلیلهای کاربردی موردنیاز.

-   بررسی وتعیین شاخصها ومؤلفه های لازم براساس استانداردهای علمی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی .

-   دریافت تقاضاهاوپیشنهادات ارسالی ازمرکزاموراجتماعی وفرهنگی وزارت کشوربرای بررسی وانجام مطالعات وتهیه طرح تحقیقاتی وارجاع به کارشناس مربوطه جهت اقدام لازم.

-   تهیه وتدوین شرح خدمات طرحهای پژوهشی جهت ارایه به کمیته علمی وطرح درشورای پژوهش به منظوربررسی وتصویب پروژه .

-    تهیه لیست مشخصاتی ازپژوهشگران مجرب ومعتبردرزمینه های موردنیاز وارجاع به کارشناس مربوطه جهت بررسی سوابق ورزومه کاری آنهابه منظورطرح درکمیته علمی وانتخاب مجری وناظراصلح برای پروژه های مصوب وآماده اجراء.

-  همکاری با معاونت آموزشی درراستای تهیه وتدوین محتوای آموزشی دوره های مصوب.

-     برگزاری نشستهاوکارگاههای پژوهشی درزمینه مسایل وتنگناههای اجتماعی ، سازمانهای مردم نهاد، صیانت ازحقوق شهروندی ، اموربانوان وامورفرهنگی وسایرامورارجاعی ازسوی مرکز اموراجتماعی وفرهنگی وزارتخانه به منظوردستیابی به راهکارهای علمی کاربردی درراستای رفع مشکلات وتنگناهای جاری وایجادنشاط اجتماعی .

شرکت درگردهمایی هاونشستهای علمی تخصصی وکارگاههای پژوهشی ذیربط

بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.