وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
شنبه 23 آذر 1398  
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
شرح وظايف
شرح وظایف

 

-   بررسی ومطالعه کتب ، مقالات ، ونشریات علمی وپژوهشی داخلی وخارجی درارتباط بامسایل روزدانش محورومدیریت جهانی آن.

-   برقراری ارتباط وهمکاری مستمروپویا بامراکز دانشگاهی وعلمی داخلی وخارجی به منظورتبادل اطلاعات وافکاروبهره برداری ازتجربیات درراستای ارتقای سطح علمی پژوهشی ومدیریتهای دانش محورکشور.

-   راهنمایی کارشناسان زیرمجموعه درراستای بهره برداری بهینه وجامع ازنتایج یافته ها ودستاوردها درزمینه های مدیریت دانش وپژوهش.

-   هدایت کارشناسان به سمت وسوی چگونگی ونحوه بهره برداری ازمنابع ومآخذومراجع معتبرعلمی ودانشگاهی به منظورافزایش توان علمی وتخصصی آنان برای پاسخگویی به پرسشهاودرخواستهای واصله وارایه تحلیلهای کاربردی موردنیاز.

-        بررسی وتعیین شاخصها ومؤلفه های لازم براساس استانداردهای علمی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی .

-   دریافت تقاضاهاوپیشنهادات ارسالی ازمعاونتها ، مراکزوواحدهای مختلف صف وستاد تابعه  وزارت کشوربرای بررسی وانجام مطالعات وتهیه طرح تحقیقاتی وارجاع به کارشناس مسئول یا کارشناس مربوطه جهت اقدام لازم.

-   تهیه وتدوین شرح خدمات طرحهای پژوهشی جهت ارائه به کمیته علمی وطرح درشورای پژوهش به منظوربررسی وتصویب پروژه .

-   تهیه لیست مشخصاتی ازپژوهشگران مجرب ومعتبردرحوزه های مختلف وارجاع به کارشناس مسئول یا کارشناس مربوطه جهت بررسی سوابق ورزومه کاری آنهابه منظورطرح درکمیته علمی وانتخاب مجری وناظراصلح برای پروژه های مصوب وآماده اجرا.

-        همکاری با حوزه آموزش درراستای تهیه وتدوین محتوای آموزشی دوره های مصوب.

-   برگزاری نشستهاوکارگاههای پژوهشی درخصوص موانع ومشکلات امورعلمی ، مطالعاتی وتحقیقاتی کشوربه منظوردستیابی به راهکارهای علمی کاربردی درراستای رفع مشکلات وتنگناهای جاری .

-        شرکت درگردهمایی هاونشستهای علمی تخصصی وکارگاههای پژوهشی ذیربط.

 

بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.