وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
شنبه 23 آذر 1398  
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
پژوهش
گزارش و كتاب الكترونيك
توازن
توزان
شوراها و توسعه در جمهوری اسلامی ایران
تهدیدات و فرصت های توافق هسته ای از منظر امنیت اقتصادی
پیش نویس سند راهبردی جامع وزارت کشور
گزارش ارزشیابی برگزاری دوره آموزشی ویژه فرمانداران
مرکز مطالعات راهبردی و آموزش
مرکزمطالعات راهبردی و آموزش  در سال 93
مدل سازی دینامیک سیستمها در  اقدام آمریکا علیه گروههای تروریستی در خاورمیانه
مدل دینامیکی ثبات و انعطاف پذیری
تفکر سیستمی و هنر مدل سازی
تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS
راهکارهای مقابله با معضل کم کاری مدیران و کارمندان
بيشتر
ساير نشريات و لوح فشرده
نگاه.pdf
1.49 MB
سیاست و نشاط اجتماعی
رصد.pdf
1.93 MB
آسیب شناسی سیاست گذاری جمعیتی
آسیب شناسی سیاستگذاری در فرهنگ رصد.pdf
1.84 MB
آسیب شناسی سیاستگذاری در فرهنگ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.