وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پژوهش
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تلفن ، آدرس و نقشه مركز
ریاست مرکز: 26655994 

معاونت پژوهشی:26655343

آدرس: خ ولیعصر- بعد از پارک وی - خ شهید فیاضی-خیایان آقابزرگی-خ صحرا
سمت چپ خ دشتیار- پلاک 8

Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.