وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
هفت مهارت13811102 .pdf
434.111 KB
مديريت دانش سازماني13910929 .pdf
403.837 KB
محتواي دوره هاي توجيهي بدوخدمت13830525.pdf
989.932 KB
مجموعه آموزش هاي بهبود مديريت13830504.pdf
2.07 MB
طرح سلمان مديران 1389221.pdf
975.771 KB
شميم عدالت مديريت اسلامي13900307.pdf
100.397 KB
سرفصل دوره هاي عمومي.pdf
132.894 KB
سامد13890805.pdf
6.84 MB
سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران 13901215.pdf
1.21 MB
راهبرد علوي و دولت اسلامي 13870619i.pdf
290.74 KB
دوره هاي قلبي جرائم ارزش افزوده و پدافند 13910918.pdf
1.21 MB
دوره هاي سامانه قوانين و معارف دفاع 13911027.pdf
1.27 MB
دوره هاي خدمات كشوري ومالي محاسباتي13890518.pdf
1.53 MB
دوره هاي حكومت سبك پيشرفت شجره سالاري13910918.pdf
1.35 MB
دوره هاي تكميلي عمومي 13860708.pdf
485.654 KB
دوره هاي بدو خدمت 13901020 شماره 26680.pdf
159.337 KB
دوره هاي اسرارتفسيرمنتظران 13880331.pdf
943.984 KB
دوره مديريت اسلامي غيرحضوري.PDF
175.989 KB
دوره نظام هدفمندكردن يارانه ها13881022.pdf
5.07 MB
دوركاري13900227.pdf
525.789 KB
خدمات كشوري و مالي محاسباتي مديران13890518.pdf
401.91 KB
برنامه يازده رشته شغلي مشترك اداري1385.3.24.1803.47861.pdf
1.7 MB
برنامه هفت مهارت1381.11.3.1903.203222.pdf
188.535 KB
برنامه هاي آموزشي عمومي راديويي13910203.pdf
455.972 KB
بخشنامه ده برنامه تحول اداري13891225.pdf
1.17 MB
بخشنامه دوره اموزشي راهبردعلوي دولت اسلامي.pdf
33.825 KB
بخشنامه درخصوص برگزاري دوره هاي اموزشي مرتبط باسامانه ارتباط.pdf
93.251 KB
بخشنامه درخصوص ابلاغ برنامه درسي بخشنامه دوركاري.pdf
108.454 KB
بخشنامه در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي الزامي براي مديران م.pdf
100.66 KB
بخشنامه اجراي دوره آموزشي حكومت مهدوي و وظايف منتظران.pdf
4.42 MB
بازنگري دوره هاي فرهنگي اجتماعي .pdf
76.402 KB
بازنگري دوره هاي شغلي 13880331.pdf
1.57 MB
اصلاح الگوي مصرف 13880910.pdf
499.596 KB
آيين نامه اجرايي دوره اموزش خانواده.pdf
260.294 KB
آموزشهاي عمومي13820521.pdf
343.768 KB
آموزش خانواده 13910802.pdf
395.881 KB
200.91.36478دوره آموزشي معرفت وبصيرت حسيني.pdf
440.421 KB
فرم ج ستادمركزي وزارت كشور _ سال اجرا 1387.pdf
143.372 KB
متمم فرم ج ستاد مركزي وزارت كشور _ سال اجرا 1387.pdf
154.888 KB
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.