وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
شنبه 23 آذر 1398  
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
مركز مطالعات، تحقيقات و آموزش - مديريت آموزش - برنامه زمانبندي اجراي دوره هاي آموزشي ويژه كاركنان ستاد وزارت كشور

برنامه زمانبندي اجراي دوره هاي آموزشي شغلي ، مشترك اداري و اختصاصي مركز مطالعات، تحقيقات وآموزش ويژه كاركنان ستادوزارت كشور در سال 1388 (مرحله اول)

رديف

عنوان دوره/كاركاه آموزش

نوع دوره

مدت دوره به ساعت

تاريخ  شروع

تاريخ پايان

ايام

ساعت

شرايط شركت كنندگان در دوره

رشته شغلي مشمول دوره/ پست مشمول دوره

كــد

كـلاس

1

سيستمهاي اطلاعاتي MIS وكاربردآن درامورمالي

شغلي/ مشترك اداري

32

23/3/88

19/5/88

شنبه ودوشنبه

10-30/8

حسابدار ، حسابرس و مديران  اداري ومالي/ كارشناس امور مالي

الف

2

حكومت ها وسازمانهاي محلي

شغلي/ اختصاصي

30

23/3/88

17/5/88

شنبه و دوشنبه

12-30/10

كارشناس كشوري مدني و شهرسازي/ كارشناس شوراها و شهرداريها

الف

3

برنامه ريزي ناحيه اي

شغلي/ اختصاصي

34

23/3/88

24/5/88

شنبه و دوشنبه

30/15-14

كليه رشته هاي شغلي / كليه پستهاي سازماني

الف

4

جامعه شناسي سياسي

شغلي/ اختصاصي

34

24/3/88

18/5/88

يكشنبه وسه شنبه

10-30/8

كارشناس اموركشوري و مدني / كارشناس امور سياسي

الف

5

اهداف و وظايف وزارت كشورو واحد هاي تابعه

شغلي/ اختصاصي

30

24/3/88

11/5/88

يكشنبه وسه شنبه

12-30/10

كارشناس اموركشوري و مدني /كاركنان پيماني جديدالاستخدام

الف

6

تجزيه وتحليل اداري

شغلي/مشترك اداري

32

24/3/88

13/5/88

يكشنبه وسه شنبه

30/15-14

كاردان وكارشناس امور اداري/ كارشناس اموراداري

الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

مديريت رفتار سازماني (امنيتي و انتظامي )

شغلي/ اختصاصي

24

23/3/88

5/5/88

شنبه ودوشنبه

10-30/8

كارشناس امورامنيتي/ كارشناس امنيتي

ب

2

بودجه ريزي عملياتي

شغلي/مشترك اداري

24

23/3/88

5/5/88

شنبه و دوشنبه

12-30/10

كارشناس و كاردان بودجه / كاردان و كارشناس بودجه

ب

3

مديريت اسناد ، مدارك و فن بايگاني

شغلي/مشترك اداري

24

23/3/88

5/5/88

شنبه ودوشنبه

30/15-14

مسئول و كارشناس خدمات اداري / رئيس دبيرخانه و متصدي امور بايگاني

ب

4

جمعيت شناسي ايران

شغلي/ اختصاصي

30

24/3/88

11/5/88

يكشنبه وسه شنبه

10-30/8

كارشناس امور كشوري ومدني/ كارشناس اموراجتماعي و شوراها

ب

5

گزارش هاي تحليلي ، آماري و تحليل محتوي

شغلي/ اختصاصي

34

24/3/88

18/5/88

يكشنبه وسه شنبه

12-30/10

كارشناس اموركشوري ومدني/كارشناس آمار، اخبارو فناوري اطلاعات

ب

6

فن ديپلماسي و آداب كنسولي

شغلي/ اختصاصي

34

24/3/88

18/5/88

يكشنبه وسه شنبه

30/15-14

كارشناس اموركشوري ومدني / كارشناسان امور بين الملل

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

حقو ق بين المللي عمومي

شغلي/ اختصاصي

30

23/3/88

17/5/88

شنبه ودوشنبه

10-30/8

اموركشوري ومدني/كارشناس اموراتباع / درمحل دفتر اتباع  (ونك )

-

*

آشنائي با وظايف واختيارات نيروي انتظامي ج . ا .ا

شغلي/ اختصاصي

30

24/3/88

11/5/88

يكشنبه وسه شنبه

12-30/10

اموركشوري ومدني/كارشناس امورناجا/در محل اداره كل ناجا(ونك)

-


















































                     
                                                                 محل برگزاري كلاسها: ساختمان شماره 3 مركز ( شهيد باهنر )،   مركز مطالعات ، تحقيقات و آموزش
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.