وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
شنبه 23 آذر 1398  
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
مركز مطالعات، تحقيقات و آموزش - مديريت آموزش - برنامه زمانبندي اجراي دوره هاي آموزشي ويژه كاركنان استانداريهاي سراسر كشور
برنامه زمانبندي اجراي دوره هاي آموزشي مركز مطالعات ، تحقيقات و آموزش وزارت كشور ويژه كاركنان استانداريهاي سراسر كشور (كشوري ) در سال 1388(مرحله اول)

رديف

عنوان دوره / كاركاه آموزش

ظرفيت

پذيرش

زمان اجراي  دوره

مدت دوره

به ساعت

شرايط شركت كنندگان

نوع دوره

ملاحظات

از تاريخ

تا تاريخ

رشته شغلي مشمول دوره

پست سازماني مشمول  دوره

1

تجزيه وتحليل اداري

35

30/3/88

2/4/88

32

كارشناس امور اداري

كليه پست هاي سازماني مربوط

شغلي/

مشترك اداري

 

2

بودجه ريزي عملياتي/ برمبناي عملكرد)

35

6/4/88

8/4/88

24

كاردان و كارشناس برنامه و بودجه

كليه پست هاي سازماني مربوط

شغلي / اختصاصي

 

3

قوانين ومقررات مالي

35

9/4/88

9/4/88

8

كاردان و كارشناس برنامه و بودجه

كلبه پست هاي سازماني مربوط

شغلي / اختصاصي

متصل به بند 2

4

تئوريهاوبحث هاي عمده در علوم سياسي

35

20/4/88

24/4/88

36

كارشناس امور كشوري و مدني

كارشناس امور سياسي

شغلي / اختصاصي

 

5

مديريت تشكلهاي غير دولتي

35

3/5/88

7/5/88

36

كارشناس امور كشوري و مدني

كارشناس امور اجتماعي

شغلي / اختصاصي

 

6

حكومت ها و سازمان هاي محلي(2)

35

10/5/88

13/5/88

30

كارشناس كشوري و مدني وشهرسازي

كارشناس امور شهرسازي و شهرداريها

شغلي / اختصاصي

 

7

تحليل اطلاعات و اخبار(2)

35

17/5/88

20/5/88

36

كارشناس امورامنيتي

كارشناس امورامنيتي و انتظامي

شغلي / اختصاصي

 

8

فنون مذاكره و فن دفاع

35

24/5/88

24/5/88

8

كاردان وكارشناس حقوقي

كاران وكارشناس  امور حقوقي

شغلي/ مشترك اداري

 

9

آئين نگارش حقوقي

35

25/5/88

25/5/88

8

كاردان وكارشناس حقوقي

كاران وكارشناس  امور حقوقي

شغلي/ مشترك اداري

متصل به بند 8

10

مسئوليت مدني وكيفري كاركنان دولت

35

26/5/88

26/5/88

8

كاردان وكارشناس حقوقي

كاران وكارشناس  امور حقوقي

شغلي/ مشترك اداري

متصل به بند 9

11

حل وفصل اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرائي

35

27/5/88

27/5/88

8

كاردان وكارشناس حقوقي

كاران وكارشناس  امور حقوقي

شغلي/ مشترك اداري

متصل به بند 10

Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.