وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
لينكها
منشور تكريم ارباب رجوع

بسمه تعالي

در پيشگاه خداوند متعال با خود
عهد مي بندم : كه همه  روزه در تمامي ساعات با ظاهري آراسته و در محيطي منظم و در نهايت نظم ، انضباط ، ادب ، و احترام با برخوردي نيك و پسنديده با ارباب  رجوع  تعامل  برقرار نموده و در كوتاهترين زمان ممكن و با دقت فراوان و رعايت قانون و مقررات امور محوله را با كمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و در صورت عدم برآورده شدن خواسته ارباب رجوع توضيحات كافي نسبت به حقوق قانوني آنان راهنمايي لازم را نموده و در راستاي نيل به اهداف گزينش ، خود را مقيد به اجراي آن بنمايم .
با خداي خود عهد مي بندم : با عملكردي جدي ، قانوني ، شرعي ، بودن هيچ توقعي حافظ نظام اسلامي ، قانون اساسي و منويات ولي امر مسلمين بدور از هر گونه گرايشات سياسي باشم .
عهد مي بندم : در كليه مراحل كار و تصميم گيري ها بر مبناي تعقل و خرد ورزي حركت نموده و از قضاوتهاي سطحي نسبت به متقاضيان و ساير افراد بپرهيزم .
عهد مي بندم : براي پيشرفت فردي و سازماني با رعايت اصول اخلاقي تلاش نمايم .
عهد مي بندم برنامه ريزي مناسب براي تعادل بين زندگي فردي و و ظايف شغلي ايجاد نمايم .
عهد مي بندم از اسراف و تبذير پرهيز نموده و رعايت صرفه و صلاح سازماني و بهره برداري مطلوب از اموال و امكانات در اختيار را بنمايم .
عهد مي بندم : تلاش براي ارتقاء و بهره وري سازماني با رعايت وجدان كاري ، نظم و انضباط اداري و اجتماعي را بنمايم.
عهد مي بندم به سازمان و اهداف آن علاقمند بوده و وصول به اهداف و منافع خود را در گرو تامين منافع و نيل به اهداف سازمان ببينم .
عهد مي بندم : بعنوان كارگزار گزينش علاوه بر دارا بودن ضوابط عمومي ، صالح ، متعهد ، عاقل ، صاحب اخلاق كريمه ، فاضل و متوجه به مسائل روز باشم .
عهد مي بندم : در پذيرش نقص ها و ايراد ها متواضع و خاشع بوده و تنگ نظر تند خو مسامحه كار و سهل انگار نباشم .
عهد مي بندم : در پذيرش ارباب رجوع رعايت اخلاق ، عدالت و انصاف را بر اساس قانون بنمايم .
عهد مي بندم : در برقراري ارتباط با ديگران پيشگام بوده و در رفتار هاي اخلاقي و قانوني از آموزش مستمر استقبال نمايم .
عهد مي بندم : حافظ اطلاعات مربوط به ارباب رجوع بوده و اطلاعات محرمانه را كه هنگام انجام دادن وظايف و مسئوليتهاي خويش بدست مي آورم مورد سوء استفاده ديگران قرار ندهم .

بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.