وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
دستورالعمل اجرائيضوابط انتخاب مديران13820617.pdf
147.391 KB
حق التدريس13880221.pdf
50.35 KB
حذف تبصره2ماده6فصل دهم آموزشي13900616.pdf
120.502 KB
حداكثريك درصدومنع انعقادقرارداددوره بلندمدت13850206.pdf
43.888 KB
جذب نخبگان 13901215.pdf
811.377 KB
توسعه مديران13890822.pdf
743.542 KB
تفويض اختيار اجراي برنامه هاي آموزشي مصوب13840530.pdf
172.958 KB
تفويض اختيار اجراي برنامه هاي آموزشي مصوب13830303.pdf
30.601 KB
تعيين وضعيت موسسات آموزشي دولتي 13901130.pdf
1.78 MB
تعجيل درگروه رفع ابهام 13810508.pdf
54.955 KB
بورس آموزشي13920423.pdf
208.455 KB
برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي13800212.pdf
1.14 MB
برنامه جامع نيروي انساني13800529.pdf
827.362 KB
برقراري و استمرار پاداش 176 ساعت 13860211.pdf
215.451 KB
بررسي موسسات آموزشي وابسته به دستگاههاي دولتي براي محدود ساز.pdf
59.18 KB
بخشنامه درخصوص مفاد بخشنامه شماره 74270_1_200 مورخ 19_8_1388.pdf
103.339 KB
بخشنامه درخصوص محتوي ومدرسين دوره هاي اموزشي.pdf
26.829 KB
بخشنامه درخصوص جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشو.pdf
498.282 KB
بخشنامه درخصوص بند 1_5 بخش چهارم نظام آموزش كارمندان دولت.pdf
326.732 KB
بخشنامه درخصوص اصلاح تصويب نامه شماره 162733_47334 مورخ 15_8.pdf
24.535 KB
بخشنامه درخصوص استقرار كميته هاي راهبري و اجرايي آموزش.pdf
27.702 KB
بخشنامه در مورد لزوم برگزاري دوره هاي آموزشي بدو خدمت به .pdf
2.05 MB
بخشنامه در خصوص دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي.pdf
339.659 KB
بخشنامه در خصوص امتيازات فصل دهم قانون خدمات كشوري.pdf
431.384 KB
بخشنامه حل مشكل كاركنان دولت كه از دوره هاي آموزشي بلندمدت ه.pdf
3.32 MB
بخشنامه توسعه مديران 13890822.pdf
743.542 KB
انعقادقرارداددوره بلندمدت درمواردخاص1384.5.4.H33444T.27055.pdf
39.972 KB
امتيازات ترويج فرهنگ قراني.pdf
37.568 KB
اعتبارات آموزشي 60و40ساعت و...1384.2.14.H32823T.7663.pdf
72.489 KB
اسقراركميته راهبري اصلي و فرعي1385.8.30.1803.144768.pdf
59.486 KB
استعلام چگونگي محاسبه امتيازات دوره هاي آموزشي13880513.pdf
624.961 KB
ادغام انحلال واگذاري وظايف دستگاهها1382.12.5.1901.228562.pdf
297.403 KB
اخذگواهينامه تائيدصلاحيت اشخاص حقوقي وموسسات غيردولتي جهت بر.pdf
185.866 KB
احراز صلاحيت موسسات آموزشي رايانه اي1383.3.27.1903.50961.pdf
396.066 KB
آيين نامه نظام آموزش مهارت وفناوري13900815.pdf
213.455 KB
آيين نامه جديد دكتري آموزشي - پژوهشي و پژوهشي.pdf
180.354 KB
آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري13890110.pdf
86.906 KB
آيين نامه اجرائي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري.docx
235.544 KB
آزمون مهارتهاي رايانه 1384.11.5 401.039.5921.pdf
71.703 KB
آزمون مهارتهاي رايانه 1384.11.5 401.039.5921.pdf
71.703 KB

آئيننامه ماده 150 برنامه سوم13790719.pdf
466.921 KB
آئين نامه مديران حرفه اي13910130.pdf
1.4 MB
آئين نامه جذب ونگهداري نخبگان13901215.pdf
811.377 KB
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.