منو

فرم مشاركت تشكل هاي مردمي در كاهش آسيب هاي اجتماعي

نام تشکل
محدوده جغرافیایی

عنوان فعالیت یا فعالیت های انجام شده توسط تشکل در سال 95 در حوزه آسیب های اجتماعی
محل اجرا
ويرايش حذف
تعداد داوطلبین فعال در طرح های اجرا شده
آثار کمی و کیفی فعالیت ها
میزان هزینه انجام شده توسط تشکل برای این طرح ها
میزان کمک دریافتی از دستگاههای اجرایی برای این
پیوست
فایل ضمیمه
نام مدیرعامل
تلفن همراه
تلفن دفتر
آدرس

خدمات الکترونیکی

تاسیس
تطبیق
پیگیری و سایر خدمات
بيشتر