وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
پژوهش
متون عمومي

ردیف    

عنوان

مجری

 

1

جایگاه و صلاحیت و عملکرد حقوقی شورای برنامه ریزی و توسعه استان (با تاکید بر قانون برنامه ششم)

سید محمد مهدی غمامی

 

 

 

 

گروه سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

2

بررسی تغییرات نگرش نسل سوم در مورد مقبولیت نظام سیاسی ، پنداشت اثربخشی ،‌اعتماد سیاسی و گروه های مرجع در دهه هشتاد(پایان نامه)

حسین ابراهیم آبادی

3

تبیین سناریوهای آینده جریان های سیاسی در ایران 1404

(پایان نامه)

ملیحه رمضانی

4

بررسی نقش و کارکرد رسانه ها در ایجاد انسجام اجتماعی و وحدت ملی با تاکید بر ارائه مدل مطلوب

نرجس خاتون براهویی

5

بررسی و شناخت بافت فرهنگی و اجتماعی و قومی شمال و جنوب رودخانه ارس (بخش مرکزی)

محمد احسان هوشمند

6

بررسی و شناخت بافت فرهنگی و اجتماعی و قومی شمال و جنوب رودخانه ارس (بخش شرقی)

محمود جنیدی

 

7

بررسی و شناخت بافت فرهنگی و اجتماعی و قومی شمال و جنوب رودخانه ارس (بخش غربی)

فرج‌ا... احمدی

8

نقش سرمایه اجتماعی در جامعه پذیری سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران (پایان نامه )

فرزاد سوری

9

سنجش و تحلیل نگرش شهروندان استان آذربایجان شرقی در خصوص مولفه های هویتی و سیاسی

محمد رحیمیان

10

سنجش و تحلیل نگرش شهروندان استان خوزستان در خصوص مولفه های هویتی و سیاسی

محمد رحیمیان

11

سنجش و تحلیل نگرش شهروندان استان  سیستان و بلوچستان در خصوص مولفه های هویتی و سیاسی

محمد رحیمیان

12

سنجش و تحلیل نگرش شهروندان استان کردستاندر خصوص مولفه های هویتی و سیاسی

محمد رحیمیان

13

تحلیل محتوای نشریات استان های آذربایجان شرقی و غربی از منظر تقویت یا تضعیف مولفه های هویت ملی در ایران

نصرالله سلطانی

14

بررسی رابطه ورزش و هویت قومی در ایران؛ چالش ها و فرصت ها:مطالعه موردی تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز و تیم والیبال شهرداری ارومیه

محسن محمدزاده اوچه

15

بررسی وضعیت موجود کتابخانه وزارت کشور بر میزان استفاده و بهره گیری بدنه کارشناسی و مدیریتی و ارائه راهکارها برای رسیدن به وضعیت مطلوب"

رضا صفری شالی

گروه اجتماعی

 

16

ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد فعال د زمینه زنان و خانواده و ارائه راهکارهای تقویت و توانمندسازی آنان

حبیب پور گتابی

17

حضور مهاجرین و پناهندگان افغانی بر فضای کالبدی شهر زاهدان : تاثیرات و راهبردهای مدیریتی

آزیتا رجبی

 

گروه امنیتی

18

برآورد امنیتی سال 1396

قدیر نصری

19

پیامدهای فضایی گسترش سکونتگاه های انسانی و ناپایداری منابع آب کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود ( پایان نامه )

سعید صالحیان بادی

گروه توسعه و عمران

20

طرح شاخص های توسعه پایدار و سنجش آن

--

بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.