وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
پژوهش
متون عمومي

1

1- طرح «میزان توجه به مولفه های هویت و انسجام ملی در کتاب های درسی (شش دوره ابتدایی) : ارزیابی و پیشنهادات» در قالب گزارش راهبردی تصویب شد.

2-طرح «تحلیل امنیت کشور: ارزیابی ، روندها ، برآورد»  در قالب پروژه تحقیقاتی ، تصویب شد

3- طرح « مدل مطلوب معماری فناوری اطلاعات وزارت کشور» در قالب پروژه تحقیقاتی تصویب شد( تعیین سطح گروه سازمانی در بحث فناوری در شرح خدمات اضافه گردد و همچنین سوابق قبلی در پیشینه تحقیق آورده شود).

4-طرح« مدیریت ریسک و بهبود مستمر امنیت اطلاعات در وزارت کشور: آسیب ها و راهکارها» در قالب پروژه تحقیقاتی  تصویب شد.

5-طرح " آشنایی و تحلیل تجارب کشورهای هدف در موضوع  مفاسد سیاسی و نحوه مقابله با انها " تصویب شد.

9/4/94

2

1- طرح « ارزیابی پیامدهای مهاجرت در مناطق سنی نشین ایران » تصویب شد.

2- طرح « شناخت الگوی کلی و دگرگونی های احتمالی در رفتار رای دهی مناطق روستایی در انتخابات ریاست جمهوری در سه دهه اخیر » تصویب شد .

3- طرح «  بررسی رابطه ورزش و هویت قومی در ایران ؛ مطالعه موردی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و تیم والیبال شهرداری ارومیه با قید " تاکید بر  چالش ها و فرصت های پیش رو". تصویب شد.

4- طرح تهیه  سلسله گزارش های توصیفی – تحلیلی رفتار رای دهندگان  در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تجارب 30 سال گذشته، تصویب شد

5-طرح تهیه و تدوین یک الگوی جامع برای الگوی رفتار رای دهی در ایران تصویب شد

6-طرح « مطالعه تاثیر حضور مهاجرین و پناهندگان افغانی بر فضای کالبدی شهر زاهدان» تصویب شد.

18/5/94

3

1-عنوان «  سلسله گزارشهای تحلیل محتوای نشریات (الکترونیک ،‌کاغذی ،‌منتخب ) استانهای کشور از منظر تقویت یا تضعیف مولفه های هویت ملی » مورد تصویب قرار گرفت  و مقررشد دوره زمانی 4 یا 5 ساله  به عنوان شاخص زمان در نظر گرفته شود و همچنین طراحی یک الگوی واحد بر عهده مرکز باشد

2- طرح«سنجش و تحلیل نگرش شهروندان استان های کشور در خصوص مولفه های هویتی و سیاسی » مورد تصویب قرار گرفت.

مقرر شد:اولا . اولویت  با آذربایجان شرقی و غربی و مناطق کردنشین باشد؛ ثانیا.سایر استانها به حسب نیاز بررسی گردد.

3- طرح « سنجش و تحلیل نگرش شهروندان استان خوزستان در خصوص مولفه های هویتی و سیاسی » مورد تصویب قرار گرفت.

4- طرح « سنجش و تحلیل نگرش شهروندان استان سیستان و بلوچستان در خصوص مولفه های هویتی و سیاسی» مورد تصویب قرار گرفت.

5-طرح « تحلیل محتوای برنامه های صدا و سیمای مراکز استان های آذربایجان شرقی ،غربی و کردستان از منظر تقویت مولفه های هویت ملی»  با دو عنوان مورد تصویب قرار گرفت  دو عنوان مورد تصویب قرار گرفت  1- تحلیل محتوای برنامه های صدا و سیمای مراکز استانی  از منظر تقویت یا تضعیف مولفه های هویت ملی  2- تحلیل محتوای برنامه های صدا و سیما از منظر تقویت یا تضعیف مولفه های هویت ملی

6-طرح «  تحلیل و بررسی وضعیت بکارگیری منابع انسانی و ارایه الگوی مطلوب نظام برنامه ریزی نیروی انسانی » عنوان در قالب یک طرح پژوهشی با دو بخش مورد تصویب قرار گرفت  و مقرر شد بخش اول مربوط به ستاد وزارت کشور و بخش دوم مربوط به استان ها باشد .

1)آسیب شناسی وضعیت بکارگیری منابع انسانی و ارایه الگوی مطلوب نظام برنامه ریزی نیروی انسانی در وزارت کشور

2) آسیب شناسی وضعیت بکارگیری منابع انسانی و ارایه الگوی مطلوب نظام برنامه ریزی نیروی انسانی در استان ها

7- طرح « آنچه فرماندار باید انجام دهد » عنوان با دو پیشنهاد با رای اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد 1-  تولید کتابچه 2- تشکیل کارگروه برای عملیاتی کردن این موضوع

8- طرح «تامین امنیت تجمعات قانونی با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارت کشور و روابط آن با دیگر نهادها ؛ آسیب ها و راهکارها » مورد تصویب قرار گرفت

بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.