وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
لينكها
حدود و وظایف

تشكيلات گزينش وزارت كشور

الف) هيأت مركزي گزينش:

هيأت مركزي گزينش بعنوان مرجع گزينش وزارت كشور مي باشد و اعضاي هيأت مذكور كه با حكم دبير هيأت عالي گزينش منصوب مي شوند عبارتند از:

1- نماينده وزير
2-
نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3 -
نماينده هيأت عالي گزينش

هيأت مركزي گزينش داراي يك دبير مي باشد كه با پيشنهاد اعضاء هيأت مركزي و حكم دبير هيأت عالي گزينش به مدت 4 سال منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . تغيير دبير با تصويب هيأت عالي خواهد بود.

ب) هسته هاي گزينش:

هسته هاي گزينش در استانداريهاي  سراسر كشور و ستاد مركزي وزارت كشور مركب از 3 تا 5 عضو بوده و توسط هيأت مركزي گزينش تشكيل و اعضاي آن به پيشنهاد هيأت مركزي و پس از تأييد  صلاحيت آنان از سوي هيأت عالي ، با امضاء دبير هيأت مركزي گزينش منصوب مي شوند .
هسته هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيأت مركزي منصوب مي شوند.
هسته هاي گزينش انجام مراحل اجرايي گزينش متقاضيان استخدام دراستانداريها ،فرمانداريهاو شهرداريهاي سراسر كشور وهسته گزينش ستاد مركزي در وزارت متبوع ،انجام مراحل گزينش متقاضيان استخدام در ستاد مركزي وزارتخانه و سازمان شهرداريها را عهده دار مي باشند.

اهم وظايف هيأت مركزي گزينش :

اهم وظايف هيأت مركزي گزينش طبق قانون گزينش كشور و آئين نامه اجرايي اين قانون به شرح زير مي باشد:
1-
ايجاد ، تفكيك ، ادغام و انحلال هسته هاي گزينش طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
2-
بررسي و انتخاب اعضاء هسته هاي گزينش ، مسؤول و معاونين دبيرخانه ومعرفي به هيأت عالي گزينش
3-
رسيدگي به شكايات در مرحله دوم تجديدنظر
4-
اجراي مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير امور محوله كه از سوي هيأت عالي گزينش ابلاغ مي گردد6.
5-
ايجاد هماهنگي ، آموزش ، بازرسي ، نظارت و ارزشيابي عملكرد كليه هسته هاي گزينش و تهيه بخشنامه هاي مربوطه
6-
ارتباط و هماهنگي لازم با دستگاهها و مراجع ذيربط
7-
پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه به وزارت متبوع
8-
رسيدگي به تخلفات گزينشي ( عدم رعايت قانون گزينش) كاركنان هسته هاي گزينش
9-
ارزشيابي سالانه مسؤول و معاونين دبيرخانه هيأت و اعضاي هسته هاي گزينش 

بيشتر
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.