اطلاعیه ها
دوشنبه 22 بهمن 1397 اطلاعیه طرح سرشماری مشاغل کارگری
اطلاعیه
1- طرح سرشماري مشاغل از اول اسفند ماه سالجاري  شروع و تا پايان فروردين ماه سال 1398 ادامه 
 خواهد داشت .
2- زمان مراجعه به دفاتر جهت اخذ نوبت صرفا تا تاريخ 97/12/16 ميباشد.
2-- كليه اتباع خارجي اعم از مجاز و غير مجاز مي توانند در اين طرح شركت نمايند.
روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

 
منو