• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
دیدگاه
1396/11/11 چهارشنبهمجموعه آثار همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای - 8
مباني مفهومی، نظری و روشی در توسعه پایدار و متوازن منطقه ای
به اهتمام: دکتر احمد شعبانی و تدوین: ابراهیم خلیفه
فايل هاي مربوطه :
مباني مفهومي، نظري و روشي در توسعه پايدار و متوازن منطقه اي.pdf2.44 MB