وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/11/20 چهارشنبه برگزاری جلسه کمیته علمی برگزاری همایش مشارکت حد اکثری

پیش جلسه بررسی چگونگی برگزاری همایش مشارکت حد اکثری با حضو پیشنهاد دهند گان(سماء نصر ت پژوهش)، معاون پژوهشی مرکز و نماینده حوزه اقتصادی در سالن جلسات مرکز برگزارشد.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.