وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
آموزش
پژوهش
مهمترين خبر.
1395/12/11 چهارشنبه برگزاری همایش یک روزه معاونین آموزش و پژوهش و کارشناسان آموزش مراکز برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری استانداری های سراسر کشور

مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور روزچهار شنبه مورخ 04/12/1395  همایش  یک روزه  معاونین آموزش و پژوهش و کارشناسان آموزش مراکز برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری استانداری های سراسر کشور  را  برگزار می کند.در بخش اول این همایش وظایف آموزشی مراکز برنامه ریزی، نوسازی وتحول اداری در استانداری ها  توسط آقای دکتر افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش و معاونین ایشان ( آقایان رهگذر معاون آموزش  و کوثری معاون پژوهش)  و  در بخش دوم  قوانین،مقررات وبخشنامه های آموزشی توسط   آقای جانفدا رئیس گروه آموزش مرکزتشریح می شود. در بخش آخر نیز    چگونگی دسترسی و کاربری سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام) توسط مهندس کیان ارثی معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک، فن آوری اطلاعات و آمار وزارت کشور و مهندس معدولیت  از شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ آموزش داده می شود.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.