دوشنبه 29 مهر 1398   03:43:46
اعضای ستاد انتخابات کشور

حسین ذوالفقاری- عضو و رئیس ستاد امنیت انتخابات


معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور


تاریخ و محل تولد: 1338 - نهاوند

تحصیلات: دکتری امنیت ملی

سوابق: -فرمانده انتظامی استان همدان -فرمانده انتظامی استان فارس -فرمانده انتظامی استان اصفهان -جانشین فرمانده نیروی انتظامی -فرمانده مرزبانی ناجا -معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور